GDPR

Informace k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze den 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

Společnost Audip s.r.o., Stodůlky Property park, Jeremiášova 947/16, 155 00 Praha 5, IČO 60463589 za účelem plnění právních povinností jako zpracovatel osobních údajů zpracovává všechny údaje na základě platných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, zákona č. 586/1992 o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících s výše uvedenými zákony.

Při zpracovávání osobních údajů používáme SW následujících firem

Soubory ke stažení